Polityka prywatności
Wprowadzenie
Prywatność odwiedzających moją stronę internetową jest dla mnie bardzo ważna i dokładam wszelkich starań, aby ją chronić. Niniejsza polityka wyjaśnia, co robimę z Twoimi danymi osobowymi.
Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa; tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych, a także ustawą z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną informuję, że korzystając z serwisu https://magdapucek.com, https://www.facebook.com/magdapucekfotografia oraz https://www.instagram.com/magdapucekfotografia/ wyrażają Państwo zgodę na następujące warunki Polityki Prywatności:
1 Administrator danych
Administratorem danych osobowych jest Magdalena Pucek prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Magdalena Pucek Fotografia z siedzibą firmy znajdującą się pod adresem: ul. Macieja Rataja 167, 20-270 Lublin, NIP 8641772019, zwaną dalej Administratorem. Kontakt z Administratorem odbywa się przez email: magda.pucek@op.pl.
2 Definicje
W niniejszej polityce stosuje się następujące definicje:
Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem https://magdapucek.com za pośrednictwem którego Użytkownik może: przeglądać jego zawartość, kontaktować się z administratorem danych, zamówić informacje handlowe i marketingowe, umówić się na konsultację lub wizytę.
Administrator danych osobowych – podmiot, który decyduje o celu i środkach przetwarzania danych, w niniejszej polityce jest nim Magdalena Pucek Fotografia, ul. Macieja Rataja 167, 20-270 Lublin NIP 8641772019.
Użytkownik – osoba fizyczna lub firma, której dane dotyczą i która korzysta z usług dostępnych w Serwisie.
Dane osobowe – wszelkie informacje, które bez nadmiernego czasu i kosztu mogą doprowadzić do identyfikacji osoby fizycznej lub firmy, w tym jej dane identyfikacyjne, adresowe i kontaktowe.
3 Cele przetwarzania danych
Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe w następujących celach:
-wykonania umowy, której stroną jest osoba lub firma, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą,
-udokumentowania sprzedaży lub wykonania usługi, w tym wystawienia rachunku lub faktury,
-udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie poprzez formularz kontaktowy lub za pośrednictwem danych teleadresowych dostępnych na stronie Serwisu,
-wysłania informacji handlowych i marketingowych Administratora danych na podane przez Użytkownika w formularzu kontaktowym: adres email, numer telefonu lub danych udostępnionych przez serwisy Facebook i Instagram,
-wysłania opinii o usługach i produktach Administratora danych przez zewnętrzne serwisy badania satysfakcji, za zgodą osoby, które dane dotyczą,
-w przypadku udzielenia dodatkowej zgody na przetwarzanie wizerunku utrwalonego na fotografiach może on być publikowany oraz przetwarzany w celach marketingowych Administratora,
-dane osobowe udostępnione poprzez serwisy Facebook i Instagram mogą być przetwarzane w celu administrowania, komunikowania się z Użytkownikiem i przekazywania mu treści marketingowych. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest zgoda Użytkownika wynikająca z polubienia strony https://www.facebook.com/magdapucekfotografia oraz dodania do "obserwowanych" strony https://www.instagram.com/magdapucekfotografia/,
-dochodzenia praw i roszczeń przez Administratora danych lub osobę, której dane dotyczą.
Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym, mailowo, telefonicznie lub poprzez serwisy Facebook i Instagram jest dobrowolne, z tym że niezbędne do udzielenia odpowiedzi na pytania, przesłania oferty, podjęcia czynności przed zawarciem umowy oraz jej realizacji, wystawienia dokumentu sprzedaży, a także dochodzenia roszczeń. Nie podanie tych danych będzie skutkować brakiem możliwości wysłania odpowiedzi na zapytanie, oferty, zawarcia umowy i jej realizacji przez Administratora.
4 Sposoby pozyskiwania danych
Dane osobowe Użytkownika gromadzone są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, tj. poprzez:
-wypełnienie formularza z danymi kontaktowymi podczas składania zapytania przez formularz kontaktowy,
-podanie danych do przygotowania i zawarcia umowy,
-bezpośredni kontakt z administratorem danych za pomocą danych teleadresowych dostępnych na stronie lub w formie tradycyjnej w miejscu prowadzenia działalności,
-pozyskiwanie polubień strony https://www.facebook.com/magdapucekfotografia oraz obserwatorów serwisu https://www.instagram.com/magdapucekfotografia/.
5 Zakres przetwarzanych danych
Zakres przetwarzanych danych osobowych został ograniczony do minimum niezbędnego do świadczenia usług w zakresie:
-złożenia zapytania przez formularz kontaktowy lub za pomocą danych teleadresowych dostępnych na stronie: numer telefonu, adres poczty elektronicznej, imię, ewentualne inne dane podane dobrowolnie przez osobę lub firmę, której dane dotyczą,
-wystawienia rachunku lub faktury: imię i nazwisko lub nazwa podmiotu, adres siedziby, NIP,
-przygotowania i zawarcia umowy: imię i nazwisko, adres, numer PESEL, NIP etc.
-zdjęcia z wizerunkiem Użytkownika udzielającego dodatkowej, dobrowolnej zgody na ich przetwarzanie.
6 Okres przetwarzania danych
Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, tj.:
-przez okres trwania zawartej umowy,
-przez okres niezbędny do udokumentowania wykonanej umowy lub usługi, w tym wystawienia rachunku lub faktury – dane przechowywane są przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku,
-przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane przez formularz kontaktowy lub drogą telefoniczną,
-do czasu odwołania zgody, żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych Użytkownika lub żądania usunięcia danych osobowych Użytkownika,
-w przypadku dodatkowe zgody udzielonej na wykorzystywanie wizerunku Użytkownika w celach marketingowych Administratora, dane będą przetwarzane przez okres wskazany w pisemnej zgodzie lub do czasu, w którym Administrator samodzielnie zaprzestanie ich używania w tym celu,
-dane będą przetwarzane do czasu ustania uzasadnionego interesu Administratora w tym zakresie lub zgłoszenia przez Użytkownika zmian w ich przetwarzaniu.
7 Odbiorcy danych
-dane osobowe Użytkownika mogą zostać powierzone innym podmiotom w celu wykonania usług na zlecenie administratora danych, w szczególności podmiotom w zakresie:
-hostingu strony www,
-serwisu i utrzymania systemów informatycznych, w których dane są przetwarzane, w tym w celu wystawiania faktur, obsługi zamówień, dostawcy usług poczty elektronicznej, laboratoriom fotograficznym, zleceniobiorcom lub podwykonawcom zaangażowanym w obsługę techniczną, księgową, administracyjną etc.,
-dane osobowe Użytkownika mogą zostać także udostępnione podmiotom wspierającym Administratora danych, w tym podmiotom realizującym obsługę płatności online.
-dane osobowe Użytkownika będą przekazywane do państw trzecich podmiotom na podstawie Standardowych Klauzul Umownych dotyczących przekazywania danych do tychże państw.
8 Prawa osób, których dane dotyczą
Osobie lub firmie, której dane dotyczą przysługuje:
-prawo dostępu do treści danych i ich sprostowania,
-prawo do usunięcia danych, o ile nie obowiązują inne przepisy prawa, które zobowiązują Administratora danych do archiwizacji danych przez określony czas,
-prawo do przenoszenia danych, o ile podstawą przetwarzania danych jest umowa lub zgoda osoby, której dane dotyczą, a przetwarzanie danych odbywa się w sposób automatyczny,
-prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych w celach marketingu bezpośredniego, realizowanego przez administratora danych w ramach usprawiedliwionego interesu prawnego, a także ograniczenia przetwarzania,
-prawo do niepodlegania automatycznemu profilowaniu, jeśli Administrator danych podejmowałby decyzje opierające się wyłącznie na automatycznym profilowaniu i niosące ze sobą skutki prawne dla osoby, której dane dotyczą lub podobnie na nią wpływały,
-prawo do kontroli przetwarzania danych i informacji na temat tego, kto jest Administratorem danych, a także uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych, ich treści, źródle danych, a także sposobie udostępniania, w tym o odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych,
-prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli podstawą przetwarzania danych była zgoda osoby, której dane dotyczą. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na jej podstawie, przed jej cofnięciem,
-prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), jeśli Użytkownik uzna, że przetwarzanie jej danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
W celu realizacji prawa do kontroli danych, dostępu do ich treści, ich poprawiania, a także innych praw, należy skontaktować się z Administratorem danych.
9 Postanowienia końcowe
Administrator danych zastrzega możliwość zmiany niniejszej Polityki Prywatności, szczególnie w sytuacji, gdy będą tego wymagały zastosowane rozwiązania techniczne, zmiany przepisów prawa w zakresie prywatności osób, których dane dotyczą lub inne, istotne zmiany wpływające na treść informacji przekazywanej Użytkownikom.
W przypadku zmiany obowiązującej Polityki Prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu, które będą obowiązywały od dnia ich opublikowania na stronie Serwisu.
10 Polityka plików cookies
Jak większość stron internetowych strona https://magdapucek.com korzysta z plików cookies, które pozwalają na prawidłowe funkcjonowanie stron serwera. 
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu https://magdapucek.com z siedzibą pod adresem ul. Macieja Rataja 167, 20-270 Lublin, NIP 8641772019.
Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
- dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
-tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Zgoda na korzystanie z plików cookie zgodnie z warunkami niniejszej polityki podczas pierwszej wizyty na stronie https://magdapucek.com pozwala na korzystanie z plików cookie przy każdej kolejnej wizycie na stronie.
Powyższy opis polityki cookies chroniony jest prawem autorskim, które przysługują IAB Polska i został zaczerpnięty ze strony: https://wszystkoociasteczkach.pl/
11. Jednocześnie informuję, że dane osobowe udostępnione przez Użytkownika za pośrednictwem serwisów takich jak Facebook i Instagram są przetwarzane przez te podmioty zgodnie z ich odrębnymi politykami prywatności. Zaleca się zapoznanie się z politykami prywatności serwisów obcych.


W górę